Souhlas se zpracováním osobních údajů a se sdílením informací o pojištění

Správce osobních údajů:
PFP s.r.o., IČ: 259 18 184, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 355106 (dále jen „Správce“).

Tímto uděluji Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu:
jméno a příjmení
e-mailová adresa
(dále jen „Osobní údaje“).

Souhlas uděluji za účelem předání Osobních údajů společnosti: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, patřící společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČ: 275 97 075 („Společnost“), a to za účelem správy a uplatnění věrnostního programu pro své zákazníky (připsání bodů k mému zákaznickému účtu).

Souhlas s předáváním údajů Společnosti uděluji na dobu šesti (6) měsíců od udělení souhlasu.

Souhlas uděluji dobrovolně a bezplatně. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů založeného na souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání nemá zpětný účinek). Odvolání lze učinit jednostranným prohlášením vůči Správci. Pokud souhlas odvolám, mohu požadovat, aby Správce údaje vymazal.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat výhradně pro svou potřebu a nebudou bez mého souhlasu předány dalším osobám, které v tomto souhlasu nejsou uvedeny, s výjimkou osob, které Správce pověřuje zpracováním Osobních údajů jako své zpracovatele na základě písemné zpracovatelské smlouvy (například poskytovatel IT služeb Správce apod.). Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt na: https://www.suri.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju. Seznam zpracovatelů Vám bude poskytnut též na základě Vaší žádosti.

Jsem si vědom/a, že Osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení), nebudu na jejich základě subjektem profilování ani subjektem automatického rozhodování. Souhlasím, aby Osobní údaje byly zpracovávány elektronicky i manuálně, tedy automatizovaně i neautomatizovaně.

Jsem si vědom/a svého práva na přístup k Osobním údajům. Mohu po Správci požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů či plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Jsem si vědom/a svého práva na opravu nepřesných Osobních údajů, případně na doplnění neúplných Osobních údajů. Jsem si vědom/a též svého práva na výmaz či omezení zpracování Osobních údajů v případech stanovených právními předpisy.

Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby mi Správce poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Osobní údaje, které jsou zpracovávány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.

Jsem si vědom/a svého práva podat v případě podezření na nezákonný postup Správce při zpracování osobních údajů podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dále tímto Správci uděluji souhlas se sdílením informací souvisejících se sjednaným či sjednávaným pojištěním podléhajících povinnosti mlčenlivosti dle zákona č. č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění, v účinném znění, a to se Společností, za účelem správy a uplatnění věrnostního programu pro své zákazníky (připsání bodů k mému zákaznickému účtu). Jsem si vědom/a, že Společnosti budou vyjma Osobních údajů sdíleny zejména údaje o výši pojistného, číslo sjednané pojistné smlouvy a datum sjednání pojistné smlouvy a e-mailovou adresu.